การจัดอบรมโครงการทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน"

    

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
จัดอบรมโครงการทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน"
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมประกอบด้วย
การบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน 
ความรู้ด้านธุรกิจ กิจกรรมWorkshopปลูกสมุนไพรขมิ้นชัน
และฝึกปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสับปะรด