MFii ต้อนรับคณะอาจารย์จาก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 MFii ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และให้ความสนใจรับฟังแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง