MFii นำคณะผู้บริหารโครงการ Research Gap Fund ร่วมหารือการดำเนินโครงการ ระหว่างนักวิจัยและบริษัท M.Y.R Cosmetics Solution

 
 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ MFii นำคณะผู้บริหารโครงการ Research Gap Fund
ร่วมหารือการดำเนินโครงการร่วมกับอ.ดร.นิสากร แซ่วัน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักวิจัยประจำโครงการ
และบริษัท M.Y.R Cosmetics Solution จำกัด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้ โดยคุณกฤษณ์ แจ้งจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ให้การต้อนรับ ณ สถานประกอบการ บริษัท M.Y.R Cosmetics Solution จำกัด ถ.วัชรพล กทม.

โดยได้รายงานผลการดำเนินงานในเบื้องต้น แผนการดำเนินงานในลำดับต่อไป และชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข