MFii ให้ข้อมูลผู้ประกอบการภายใต้กิจกรรมบริการและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร