MFii ให้ข้อมูลผู้ประกอบการภายใต้กิจกรรมบริการและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

  
  

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ MFii ร่วมให้ข้อมูลบริการของสำนักงานฯ
แก่ผู้ประกอบการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ภายใต้กิจกรรมบริการและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร Educational Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง