MFUNSP ร่วมหลักสูตรการสื่อสารและการตลาดสำหรับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์

 
 

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUNSP)
ภายใต้การดำเนินงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการฯ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารและการตลาดสำหรับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์
พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ vince hotel pratunam กรุงเทพฯ