MFii นำผลงานวิจัยร่วมงาน Thailand Rice Invention 2017

 

 

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) นำอาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และอ.ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
เข้าร่วมให้ข้อมูลผลงานวิจัยจากข้าว คือ ครีมจากสารสกัดรวงข้าว และชุดผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสารสกัดข้าวสังข์หยด
ภายในงาน Thailand Rice Invention 2017 ซึ่งนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากข้าวที่มีการผลิตและจำหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์