กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย"

  
  

2 พฤษภาคม 2560 MFii ร่วมกับส่วนบริการงานวิจัย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย"
ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย คุณชยธวัช อติแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และคณะกรรมการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 คน