เข้าร่วมประชุม THAI BISPA ครั้งที่ 2/2560

  

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) โดยคุณชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560