MFii เข้าร่วมการประชุมเสวนา "มหาวิทยาลัยรวมใจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
โดยคุณชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมเสวนา "มหาวิทยาลัยรวมใจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"
ในโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ