MFii ร่วมประชุมวิชาการ AUTM Asia 2017

  
 

เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2560 อาจารย์ ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่ MFii
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ AUTM Asia 2017 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้หลักสูตร การบริหารจัดการนวัตกรรม-หลักการและแนวปฏิบัติ (Innovation Management - Principles and Practices)

ภายในงานนำเสนอองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้แทนจากหน่วยงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีจากไทยและต่างประเทศ