มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมงาน ASEAN Beauty Southeast Asia's Premier Beauty Show 2017

  
  
  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในงาน ASEAN Beauty Southeast Asia's Premier Beauty Show 2017
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการเสวนา จากอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง