กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน (Business Model to Business Plan)

 

  

  

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน (Business Model to Business Plan)
ต่อยอดงานทรัพย์สินทางปัญญา สู่เชิงพาณิชย์ ตามไอเดียของนักศึกษา