Food Innopolis ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการร่วมดำเนินโครงการ

        

22 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี
ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ CEO Food Innopolis
และคณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการร่วมดำเนินโครงการ Food Innopolis