IP for MFU หัวข้อที่ใช่ ในเวลาที่คุณเลือก

 

 

 

19 มีนาคม 2560 MFii โดยนายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
บรรยายเกี่ยวกับความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา เน้นความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ แก่นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

#IP for MFU หัวข้อที่ใช่ ในเวลาที่คุณเลือก
ติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา MFii ได้เลยค่า