MFii นำนักวิจัยร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการโครงการ TBI

  

  

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 นักวิจัยของโครงการ อาจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ
ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ให้กับกลุ่มทอผ้าฝ้าย บริษัทรวยบุญกรุ๊ป จำกัด
ผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในความดูแลของ MFii มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน