MFii ขอแสดงแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำหรับรางวัลดีเด่นทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ