บริษัท ผาธรรม จำกัด เข้ารับการประเมินโครงการ Talent Mobility รอบ 6 เดือน