บริษัท ผาธรรม จำกัด เข้ารับการประเมินโครงการ Talent Mobility รอบ 6 เดือน

   
  
  

วันที่ 3 มีนาคม 2560 MFii ได้เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility รอบ 6 เดือน
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ บริษัท ผาธรรม จำกัด จังหวัดพะเยา
ในโครงการ "การพัฒนากระบวนการผลิต Engineered Stone"
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้