MFUBI นำผู้ประกอบการในโครงการ เข้าร่วมอบรม "เสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา"

  
  

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560 หจก.เพื่อนกานคอสเมติค ผู้ประกอบการ Startup ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา
ซึ่งสนับสนุนโดย สกอ. ในโครงการผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ การพัฒนาตราสินค้า การทำการตลาด
และการแนะนำสินค้านวัตกรรม และยังได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล คุณธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ และคุณไพวัลย์ ไทยนิยม