มฟล. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)"


 
  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำโดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี และคุณชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้แข่งขันกันได้อย่างยั่งยืน