Leadership Program for Science Park Executives: Forward-thinking Leaders


 
  

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUNSP)
นำโดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี และคุณชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำองค์กรสำหรับผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ (Leadership Program for Science Park Executives: Forward-thinking Leaders)
ณ ห้องประชุม Victory ชั้น 2 โรงแรม VIC3 พญาไท กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรระดับบริหารของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ
ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ