"NIA's Road Show to Regional Science Park" @MFU

 
 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน):NIA สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ภาคเหนือ)
และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ให้การแนะนำบทบาทและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและผู้ประกอบการ ในโครงการ "NIA's Road Show to Regional Science Park"
ณ ห้องพู่ระหง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา
ให้สามารถขับเคลื่อนกลไกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน
และเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดโครงการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MFii (053-917003) ได้เลยค่ะ