MFii จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ