MFii จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ

 
 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ
ในการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง