MFii ได้จัดอบรมให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยในหัวข้อ "การเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์"