MFii ได้จัดอบรมให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยในหัวข้อ "การเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์"

        

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 MFii ได้จัดอบรมให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในหัวข้อ "การเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์"
ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรสำหรับการอบรมครั้งนี้
และได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ซึ่ง MFii ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านและพบกันอีกครั้งในการอบรมครั้งต่อไป