มฟล. ร่วมทำ workshop กับทีมงานจากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ณ สิงห์ปาร์ค


  
  
  
 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำคณะอาจารย์จาก 3 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ร่วมทำ workshop กับทีมงานจากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ณ สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนตามนโยบาย Thailand 4.0 

การ workshop ดังกล่าวประกอบไปดัวย การศึกษาภาคการผลิต รวมทั้งแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงต่อด้วยการระดมสมอง
เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และเพื่อพัฒนางานวิจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบที่ทางบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีอยู่ เช่น ชา กาแฟ เสาวรส และพริกฮาบาเนโร่ เป็นต้น