MFii ต้อนรับคณะดูงานผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 MFii ต้อนรับคณะดูงานผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับคณะดูงาน
และอาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แนะนำการดำเนินงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัยแก่ผู้ประกอบการเบื้องต้น