กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"

 

กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"

เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาที่หน่วยงานต่างๆ สนใจ

และในเวลาที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด ไม่เน้นจำนวนผู้เข้าร่วม แต่เน้นหัวข้อที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการ เพื่อให้ผู้รับฟังได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่