MFii นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Tech Show 2016 ครั้งที่ 2 จ.ขอนแก่น