การอบรมหัวข้อ “Marketing of R&D”

 

 

วันนี้ 17 ตุลาคม 2559 อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อ “Marketing of R&D” ณ M Square ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง