มฟล. ร่วมกับ SIPA จัดกิจกรรมเปิด Tech Startup Club