ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "R2M MFU Boot Camp 2016" และกิจกรรม "R2M Contest 2016"