ภาพบรรยากาศ การอบรม "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม"

  

  

  

  

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) จัดการอบรม "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม"
ณ M Square ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร Educational Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน
ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญ คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์ ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อ ความสำคัญของการสร้างแบรนด์
และการสร้างความแตกต่าง โดดเด่น ให้กับแบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า และยังได้รับเกียรติจาก คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม ผู่เชี่ยวชาญ ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซี พี ออลล์
มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม และช่องทางการนำสินค้าเข้าแข่งขันในตลาดสากล

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายยังมีการให้คำปรึกษารายบุคคลกับผู้ประกอบการในด้านการสร้างแบรนด์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้่ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้