บรรยากาศการอบรม “ความสำคัญของสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า สำหรับผู้ประกอบการ”

     

 

วันนี้ 16 ส.ค. 59 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) โดยโครงการอุทยานวิทยาศาตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUNSP)
จัดอบรมในหัวข้อ “ความสำคัญของสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า สำหรับผู้ประกอบการ” ณ M Square ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเสกสันต์ บุญสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และอดีตผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ซึ่งในการอบรมได้การตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการทั้งด้านความรู้และการบรรยายที่สนุกสนานของวิทยากร
และยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น