MFii ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ TLO ประจำปี 2559

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมประชุมสัมมนา "เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการดำเนินงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559"
เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบสนับสนุนจาก สกอ. เพื่อดำเนินงานโครงการ TLO ประจำปี 2559
ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการในระดับ Defensive