บรรยายกาศกิจกรรม MFU Tech Startup Camp 2016

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 1 พฤษภาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จัดกิจกรรม MFU Tech Startup Camp 2016
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดงาน
และวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) คุณนิธิศ อิศรางกูร
และแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Startup คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ เจ้าของบริษัท Fixzy ที่ให้บริการด้านงานช่างออนไลน์
มาให้ความรู้และร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้