MFUBI ร่วมกับเครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนบน จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP (เครื่องสำอาง)

  

 

เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
จัดอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
โดยนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในพื้นที่ภาคเหนือตอน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและพร้อมขยายตลาดสู่ระดับสากลต่อไป
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมในบรรยากาศที่เป็นกันเอง