MFii คืนความรู้สู่ท้องถิ่น

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ได้รับเชิญจากศูนย์บริการวิชาการ
ไปให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ภายใต้หลักสูตร "กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการแพทย์แผนไทยแก่นักเรียน และอาจารย์โรงเรียนสูงเม่น"
โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจเบื้องต้น การนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการฝึกนำเสนอจุดเด่นผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม
ซึ่งได้รับความสนใจในการอบรมและการร่วมกิจกรรมของน้องๆ เป็นอย่างดี

หากสถาบันการศึกษาไหนสนใจกิจกรรมดีดีแบบนี้

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

M Square ชั้น 2 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ 053 917003

โทรสาร 053 917004

E-mail: mfii@mfu.ac.th