MFii ร่วมงานแถลงข่าว Northern Innovative Startup (NIST)

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “การสร้างธุรกิจนวัตกรรมใหม่ภาคเหนือ” Northern Innovative Startup (NIST)
จัดโดย STeP, NIA, SPA และสภาหอการค้าภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจสูง แต่ยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่

สาขาอุตสาหกรรมที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ มีดังนี้
1. IT software
2. Medical spa and wellness
3. Smart tourism

หลักเกณฑ์การสนับสนุน และรายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่ เว็บไซต์ www.northerninnovativestartupthailand.com