MFii ร่วมงาน THAI-BISPA Day 2016

 

 

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)
นำโดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง และอาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พร้อมด้วยผู้อำนวยศูนย์บริการวิชาการและผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร่วมงาน Thai BISPA Day 2016 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีของสมาชิกสมาคม
ทั้งนี้ MFii ยังนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการจากบริษัท MYR Cosmetic Solution
ผู้ประกอบการในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

 สำหรับผู้สนใจผลงานวิจัยหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
M Square ชั้น 2 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053 917011 (ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม)
โทรสาร 053 917004
E-mail: mfii@mfu.ac.th