MFii นำผู้ประกอบการ ร่วมแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ (pitching) ในหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสู่สากล"