บรรยากาศ โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร การจัดการธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยว รุ่นที่ 1

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดอบรม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ประจำปี 2559

(โครงการอบรมทักษะอาชีพ) หลักสูตร การจัดการธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 

ณ ห้อง 516 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

เพื่อยกระดับนักศึกษาและผู้ประกอบการที่สนใจหรืออยู่ในระหว่างดำเนินธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพและบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ร่วมด้วยการแชร์ความสำเร็จจากผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยว