MFii ร่วมงาน Startup Thailand 2016

 

  

เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้ข้อมูลบริการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

สำหรับสตาร์ทอัพ บริเวณบูธอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายในงาน Starup Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสังคมของธุรกิจสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็ง พร้อมเปิดตัวธุรกิจที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนจากทั่วโลก

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพมากมาย อาทิ การบรรยายของผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ

การฝึกอบรมบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ การฝึกอบรมการสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจ การพบพี่เลี้ยงธุรกิจ การรับทราบวิสัยทัศน์ของนักลงทุน

การจับคู่ธุรกิจ และบูธนิทรรศการของหน่วยงานสนับสนุนสตาร์ทอัพ และสตาร์ทอัพสาขาต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ