การถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา OTOP สู่มาตรฐานสากล

  

  

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างตราผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงรายสู่มาตรฐานสากลและเชื่อมโยง GMS แก่ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ในจังหวัดเชียงราย

โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์นุสสรา อินทรบุญสม และอาจารย์กัญจน์นภา ชาติยานนท์ จากสำนักวิชาการจัดการ

ณ ห้องประชุม 208 อาคารสำนักวิชา 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสากล

สามารถขอคำปรึกษาได้ที่

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม MFii

M Square ชั้น 2 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ 053 917011 (ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม)

โทรสาร 053 917004

E-mail: mfii@mfu.ac.th