MFii นำผลงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาร่วมจัดแสดงงาน Chiang Rai Signature Cosmetics by MFU

  

 

 

 

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม นำผลงานวิจัยจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาร่วมจัดแสดงภายในงาน Chiang Rai Signature Cosmetics by MFU ณ โซนวีดีโอวอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย โดยภายในงานมีการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านบริการของ MFii และผลงานวิจัยที่ได้รับการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งต่องานวิจัยให้กับผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิตและพัฒนาต่อไป ตามแนวคิด "งานวิจัย...จากหิ้งสู่ห้าง"

ผู้สนใจงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

M Square ชั้น 2 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ 053 917 014 (ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา)

โทรสาร 053 917 004

E-mail: mfii@mfu.ac.th