การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา"

  

  

  

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IPOP) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา" ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ M Square อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าใจและทราบถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิจัย เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานวิจัยซ้ำซ้อนและทราบถึงเทรนด์ความต้องการงานวิจัยของตลาดปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้งานวิจัยที่ทำออกมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด