MFii ร่วมจัดแสดงงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2016 ณ ไบเทค บางนา

  

  

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)
นำผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับบริการจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
The Men และ The Women จากบ. M.Y.R. Cosmetics Solution จำกัด
และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกับสวก.
ร่วมจัดแสดงภายในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2016 ณ ไบเทค บางนา