ข่าวประชาสัมพันธ์

MFii ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การออกตลาดสากล ณ ห้อง MI 305 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อม MFii ได้เข้าร่วมงาน “UNIVERSITY XPO มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 Universities, the driver of Thailand”
MFii นำทีมนักศึกษา ทีม bee green เข้าร่วมแข่งขัน Research to Market (R2M) ระดับประเทศ
MFii เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้วที่ 1/2561
MFii ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดกิจกรรม “คิดอย่าง Startup ครั้งที่ 2”
MFii จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ในหัวข้อเรื่อง “การวินิจฉัยสถานประกอบการ”
MFii จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการ ภายใต้สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ 2/2561
MFii ได้นำทีมนักศึกษาจำนวน 4 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League 2018
MFii ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย
MFii เข้าศึกษาดูงาน Co-working & Maker Space ณ Chaiang Mai Maker Club และ Punspace จังหวัดเชียงใหม่
MFii เข้าร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.0s
MFii “การนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”
MFii เข้าร่วมงานสัมมนา Thai-Bispa Day 2018 ภายใต้หัวข้อ “Catalyst for thailand’s Innovation Ecosystem”
MFii ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility
MFii จัดกิจกรรม MFU startup Camp ครั้งที่ 2 ณ ห้อง MI305 อาคาร E-Park
MFii เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 เชียงราย"
MFii เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ฯ กศน.ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
MFii เข้าร่วมอบรม “การใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ประจำปีงบประมาณ 2561”
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (The Final Walk) โครงการประกวดแผนธุรกิจ MFU Biz Contest 2018 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การแข่งขันรอบคัดเลือก (Blind Audition) โครงการประกวดแผนธุรกิจ MFU Biz Contest 2018 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ MFii ได้ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับบริษัท ดี-เอฟเฟ็ก จำกัด
MFii ร่วมประชุมกี่ยวกับโครงการ GSB Startup Academy ณ อาคาร Educational Park ห้องพู่ระหง ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Research Gap Fund : RGF ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
MFii ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ณ ห้องประชุม สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย MFii นำผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง Number 333 จากผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Agri-Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต
MFii จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา Information Technology Entrepreneurship ณ ห้อง MI 307 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ เป็นวิทยากร
MFii จัดกิจกรรมอบรม“การสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมเกษตร Startup idea In Agro-Industry” โดยมีคุณปฏิวัติ อินทร์แปลงและอาจารย์ภวัต ตันสุรัตน์ เป็นวิทยากร
MFii เข้าร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.0s
MFii ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
MFii จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
MFii และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสันต้นกอก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด และบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
MFii และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านป่าสักทอง และบ้านแม่สาด ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
MFii เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561
MFii ได้จัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสร้างเครือข่ายสนับสนุน SMEs จังหวัดเชียงราย”
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ในการเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ
MFii และคณะทำงานกลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization ลงพื้นที่สำรวจบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "การผลิตสื่อออนไลน์และการสร้างผลงานวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายความร่วมมือการทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำปี พ.ศ. 2561
MFii จัดกิจกรรม MEET THE STARTUP เป็นกิจกรรมในรายวิชา Education
MFii นำผู้ประกอบการจำนวน 4 รายที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 ในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 20 Flagships”
MFii นำนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบการเบื้องต้น
เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม Young smart farmer chiang rai ครั้งที่ 1/2561 ณ โอโซนฟาร์ม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการ Start Up Academy ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และมหาวิทยาลัยประชาชน
เข้าร่วมงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์ระดับจังหวัด
ความคืบหน้าโครงการ Talent Mobility
ประกาศ !!! ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่(Innovative Startup)
MFii จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา”
MFii เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แผนการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมของอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ ภูมิภาคอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
MFii จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรในหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งกายที่เหมาะสม
ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่(Innovative Startup)
MFii จัดกิจกรรมพัฒนานักซอฟแวร์อย่างเข้มข้น Developers Camp ณ ห้อง MI 305 อาคาร I-Park
ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ภายใต้สักนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม จัดกิจกรรม "เถ้าแก่น้อยบนดอยแง่ม" ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและคณะทำงาน กลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization ร่วมหารือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 24 มกราคม 2561 นี้
MFii ประชุมหารือถึงการดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ร่วมกับสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
MFii จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านพัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
MFii จัดอบรม ในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม" ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Coaching MFU camp #1 ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000/ทีม!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 22 มกราคม 2561 นี้
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Startup University Model ภายใต้โครงการออมสิน ชิงทุนสนับสนุนจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 31 มกราคม 2561
โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น" ขยายเวลาในการับรสมัครนักศึกษา สามารุถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 8 มกราคม 2561 นี้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย MFii และส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คือ อาจารย์และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MFii เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสิน กับ สถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
MFii นำทีมโดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หารือกับตัวแทนกลุ่ม YEC จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำโครงการทางด้าน TravelTech
MFii จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2018" ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 15 แห่ง
MFii เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ในรูปแบบเดี่ยวหรือทีม (6-7 คน) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 20 ธันวาคม 2560 นี้
MFii และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มองค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ในตำบลนางแล ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลท่าสุด
MFii ลงพื้นที่พบกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน อำเภอแม่จัน
MFii เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับธนาคารออมสิน
MFii ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม MFii
MFii ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ในโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
MFii เปิดรับสมัคร !! ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii นำนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน R2M 2018 ระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน R2M 2018 ระดับภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน R2M 2018 ระดับประเทศต่อไป
มาแล้วจ้า !!!! STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสำนักวิชา ที่สนใจเข้าร่วมเสนอแนวคิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อแข่งขันรับเงินรางวัลสนับสนุนต้นแบบผลิตภัณฑ์ กว่า 50,000 บาท!!!
อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ MFii เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ร่วมกับธนาคารออมสิน ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้าง และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
MFii ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และการสร้างคุณค่าขององค์กร
MFii จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ภายใต้ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii ต้อนรับคณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และรายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่ร่วมกับ สวก. ในปีที่ผ่านมา
MFii เข้าหารือร่วมกับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนศิราณี แคบหมู ในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
ประกาศรายชื่อและกำหนดการ สำหรับน้องๆนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
MFii รับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสำนักวิชา ที่สนใจเข้าร่วมเสนอแนวคิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อแข่งขันรับเงินรางวัลสนับสนุนต้นแบบผลิตภัณฑ์ กว่า 50,000 บาท!!!
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้ปรกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
MFii ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรม
MFii จัดกิจกรรม R2M Boot Camp 2018 ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2018 : R2M 2018)
MFii เชิญชวนน้องๆนักศึกษาที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม อบรม"เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
MFii ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นแก่นักวิจัยใหม่ ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร Educational Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii เป็นคณะทำงานกลุ่ม D1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีอาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้
MFii จัดการประชุม เรื่อง การประเมินการตลาดกาแฟอาราบีก้าในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบและวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการสร้างมาตรฐานการผลิตกาแฟอาราบิก้าในเขตภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงาน Coffee Quality Institute (CQI)
MFii เข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
MFii จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและให้ข้อมูลผลงานวิจัยแก่สื่อมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii จัดกิจกรรมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2018 : R2M 2018) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560
MFii มฟล. พาคุณอนงค์นุช ต๊ะคำ กรรมการผู้จัดการบริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด เข้ารับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (ความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้ง สวทช. และเครือขาย) ในงาน NSTDA INVESTORS'DAY
MFii เข้าร่วมงานแถลงข่าว 2018 Chapter : from challenges to actions ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
MFii เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
MFii เป็นคณะทำงานกลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และDigitalization ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2560
MFii และ MFUNSP นำอาจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ และทีมงานที่ปรึกษาโครงการ IRTC เข้าติดตั้งเครื่องหยอดไอศกรีมให้แก่ บริษัท เชียงรายโฮมเมดไอศกรีม จำกัด
MFii ร่วมกับคลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมในหัวข้อ
MFii จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา (Student Entrepreneur Club-MFU SEC)
MFii ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม เรื่อง
MFii บรรยายในหัวข้อ พิพิธภัณฑ์เสวนา
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 60 MFii ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 MFii ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1
ประกาศรับสมัครน้องๆนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม
MFii จัดกิจกรรม
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
MFii จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมริมกก อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility
MFii จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560
MFii เข้าร่วมจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า ภายในงาน
MFii เข้าร่วมรประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
MFii จัดบูธประชาสัมพันธ์
MFii จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านพัฒนานวัตกรรม ครั้ง 1/2560 ณ ห้องดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Startup Entrepreneurs ภายใต้กิจกรรม Entrepreneurship Education ขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสาธิตกระบวนการทำสบู่เหลวน้ำผึ้ง
MFii จัดประชุมหารือร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Startup Thailand League 2017
MFii ได้เข้าร่วมการสัมมนา
MFii เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (โครงการ Talent Mobility และโครงการ TLO)
MFii นำคณะกรรมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชน (IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท พี วิน โปรดักส์ จำกัด
MFii เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
MFii จัดเวทีลงนามสัญญาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท แอด คา ลี่ จำกัด
MFii จัดกิจกรรมแสดงสินค้าในประเทศให้ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
MFii และอาจารย์ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาครั้งที่ 4 และร่วมประชุมเครือข่าย TLO
นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงาน MFii มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับมอบนโยบายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
MFii ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Idea to Product (I2P) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญน้องนักศึกษาสมัครเข้าร่วม โครงการ Research To Market 2017 หรือ R2M 2017
ขอเชิญน้องนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม “MFU Design Thinking Workshop ”
MFii จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
MFii ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมบรรยาย การสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งแก่อาจารย์และนักวิจัย ในหัวข้อ "จากงานวิจัย...สู่ทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์"
MFii ได้จัดอบรม "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาด ปีที่ 4" ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUNSP)
หัวหน้า MFii เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 32 แห่ง ในการร่วมกันพัฒนา Startup ของประเทศ
มหาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากรวงข้าว "Lanadene Jasmine Rice Age Defying Facial Cream"
MFii ได้ประชาสัมพันธ์สำนักงานและโครงการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หัวหน้า MFii เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "Startup กับโอกาสสร้างงานในมหาวิทยาลัย"
การจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้ารับบริการและความช่วยเหลือจาก MFii ครั้งที่ 3 ปี 2560
การจัดอบรมโครงการทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน"
MFii ต้อนรับคณะอาจารย์จาก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
MFii นำผู้ประกอบการ เข้าศึกษาดูงาน และหลักเกณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในห้าง Central Airport Plaza Chiangmai
MFii นำผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรม การตลาดและการพัฒนาแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมในยุคดิจิทัล
MFii นำคณะผู้บริหารโครงการ Research Gap Fund ร่วมหารือการดำเนินโครงการ ระหว่างนักวิจัยและบริษัท M.Y.R Cosmetics Solution
MFii ให้ข้อมูลผู้ประกอบการภายใต้กิจกรรมบริการและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
MFUNSP นำผู้ประกอบการในโครงการเข้าร่วมงาน ThaiFex World of Food 2017
MFUNSP ร่วมหลักสูตรการสื่อสารและการตลาดสำหรับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์
MFii นำผลงานวิจัยร่วมงาน Thailand Rice Invention 2017
MFii ร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย"
MFii ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ในการจัดตั้งบริษัทกลุ่ม TRIBES กลุ่มธุรกิจชา กาแฟ ในจังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมประชุม THAI BISPA ครั้งที่ 2/2560
MFii เข้าร่วมการประชุมเสวนา "มหาวิทยาลัยรวมใจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"
MFii ร่วมประชุมวิชาการ AUTM Asia 2017
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมงาน ASEAN Beauty Southeast Asia's Premier Beauty Show 2017
MFii นำผลิตภัณฑ์ Number 333 เข้าร่วมนำเสนอในงาน "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว"
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน (Business Model to Business Plan)
ผู้ประกอบการ MFUNSP เข้าร่วมแข่งขัน NSP Innovation Award 2017
MFii ร่วมงานเปิดสินเชื่อ SMART SMEs 4.0
MFii เข้าร่วมงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
MFii ให้ความรู้แก่กลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ
Food Innopolis ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการร่วมดำเนินโครงการ
ทีม Pledges เข้าแข่งขันกิจกรรม Digital Startup
IP for MFU หัวข้อที่ใช่ ในเวลาที่คุณเลือก
MFii นำนักวิจัยร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการโครงการ TBI
MFii ขอแสดงแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำหรับรางวัลดีเด่นทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
MFii ร่วมงาน Thai BISPA Day 2017
MFii และนักวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมกาแฟวาวีออร์แกนิก
MFii ร่วมหารือแนวทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และเครือข่ายชุมชน บ้านดอยช้าง
MFii นำผู้ประกอบการร่วมงาน 7 Innovation Award 2017
ทีม Pledges ตัวแทน Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบ 4 (40 ทีมทั่วประเทศ)
บริษัท ผาธรรม จำกัด เข้ารับการประเมินโครงการ Talent Mobility รอบ 6 เดือน
MFUBI นำผู้ประกอบการในโครงการ เข้าร่วมอบรม "เสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา"
IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"
มฟล. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)"
Leadership Program for Science Park Executives: Forward-thinking Leaders
"NIA's Road Show to Regional Science Park" @MFU
Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand digi challenge & Angel in the city 2016
เสวนาหัวข้อ "เทคนิคสร้างเนื้อหา เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว"
MFii จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ
MFii ได้จัดอบรมให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยในหัวข้อ "การเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์"
มฟล. ร่วมทำ workshop กับทีมงานจากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ณ สิงห์ปาร์ค
MFii ต้อนรับคณะดูงานผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"
มฟล. ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตรแก่บริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด ต่อยอดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
มฟล. ร่วมกับ SIPA จัดกิจกรรมเปิด Tech Startup Club
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการ TLO ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"
พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility
เด็กมฟล.เจ๋ง คว้า 3 ใน 9 ทีม เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขัน Research to Market : R2M 2017 ระดับประเทศ
ภาพบรรยกาศ กิจกรรม "R2M Bootcamp ระดับภูมิภาค"
MFii นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Tech Show 2016 ครั้งที่ 2 จ.ขอนแก่น
การอบรมหัวข้อ “Marketing of R&D”
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "R2M MFU Boot Camp 2016" และกิจกรรม "R2M Contest 2016"
ภาพบรรยากาศ การอบรม "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม"
MFii ร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ส่วนภูมิภาค
บรรยากาศการอบรม “ความสำคัญของสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า สำหรับผู้ประกอบการ”
MFii ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ TLO ประจำปี 2559
บรรยายกาศกิจกรรม MFU Tech Startup Camp 2016
MFUBI ร่วมกับเครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนบน จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP (เครื่องสำอาง)
MFii คืนความรู้สู่ท้องถิ่น
ขอแสดงความยินดีกับ คุณโศรยา พรินทรากุล บริษัท เชียงรายโฮมเมด ไอศกรีม จำกัด ชนะเลิศการประกวด NSP Innovation Award 2016 ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม
MFUNSP นำผู้ประกอบการร่วมงาน NSP Innovation Fair 2016
MFii ร่วมงานแถลงข่าว Northern Innovative Startup (NIST)
MFii ร่วมงาน THAI-BISPA Day 2016
MFii นำผู้ประกอบการ ร่วมแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ (pitching) ในหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสู่สากล"
บรรยากาศ โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร การจัดการธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยว รุ่นที่ 1
MFii ร่วมงาน Startup Thailand 2016
MFii นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาร่วมแสดงงาน Technology show ครั้งที่ 1/2559 ประจำภูมิภาค
การถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา OTOP สู่มาตรฐานสากล
MFii นำผลงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาร่วมจัดแสดงงาน Chiang Rai Signature Cosmetics by MFU
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา"
MFii ร่วมจัดแสดงงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2016 ณ ไบเทค บางนา
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "ใช้การตลาดคิด สร้างธุรกิจสมัยใหม่"